gallery_13

 

 

Тисата

„Тисата“ е резерват, разположен северно от град Кресна в южната част на Кресненското дефиле. Целият резерват попада в община Кресна

Основаване и статут

Обявен е за резерват  от 05.12.1949 година. Първото му наименование е“Тисова бърчина“ и заема територия с площ от 19 хектара. Тисата е създаден с цел опазването на най-голямото естествено находище на дървовидна хвойна в цяла Европа. Сегашната граница е определена през 1991 г., вследствие на което резерватът има площ 574,5 хектара и буферна зона от близо 420 хектара. Резерватът попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение

Резерватът е разделен на две части от  река Струма. Едната от тези части се намира в подножието на Малешевската планина, а другата в подножието на Пирин. Резерватът е разположен между 300 и 700 м надморска височина. Климатът е преходен средиземноморски. Почвите разположени по подножието на Пирин на места са засегнати от ерозията.

tisataNew Kresna Stara

Флора

Дървета покриват близо 78% от територията на резервата.

Основен дървесен вид е дървовидната хвойна(Juniperus excelsa) – южен защитен реликтен вид, с малоазиатски произход.  Достига на височина до 10-15 м. На места диаметъра на стъблата на старите дървета достига 1м, но често те засъхват.

Другият вид включен в Червената книга на Република България, с категорията “застрашен” е обикновения тис (Taxus baccata).  Той е вечнозелено, изключително бавнорастящо дърво, достигащо височина до 30 м . В неговите иглици се съдържа алкалоидът таксин, който е отровен за човека и някои животни, ето защо носи името “отровачка”
Освен дървовидна хвойна се срещат още дърветата космат дъб, келяв габър, зимен дъб, мъждрян, черен бор и други. Храстите са представени основно от видовете грипа, червена хвойна, драка и жасмин.

На територията на резервата са установени 460 вида висши растения, като голяма част от тях са защитени или застрашени от изчезване.

 

Фауна

Животинския свят е представен основно от животни характерни за най-южните части на Европа. Голям брой видове животни, които са установени в Тисата са рядко срещани в Европа. Разширяването на резервата и обособяването на буферна зона е направено с цел да се опази и огромното орнитологично богатство на района. Установено е, че на територията на резервата гнездят 62 вида птици с европейско природозащитно значение.
Районът се характеризира и с богата херпетофауна. От обитаващите страната ни 16 вида змии тук са установени 11 вида. Сред тях са леопардов смок (Zamenis situla), тънкия стрелец (Coluber najadum), червейница (Typhlops vermicularis), котешка змия (Telescopus fallax), шипоопашата и шипобедрена костенурка (Testudo hermanni, T. graeca).

През 1997 г. резерватът “Тисата” и прилежащите към него буферна зона и защитена местност “Моравска” бяха официално обявени за Орнитологично важно място “Кресна”. Поради международното си значение за опазване на птиците “Тисата” е най-представителното от петте места в България, обявени за опазване на видове, характерни за средиземноморската биогеографска област – испанското каменарче (Oenanthe hispanica), планинския кеклик (Alectoris graeca), големият маслинов присмехулник (hippolais olivetorum), малкото черноглаво коприварче(Sylvia melanocephala), скалната зидарка(Sitta neumayer), белочелата сврачка (Lanius nubicus) и черноглавата овесарка(Emberiza melanocephala). Установените в резервата орел змияр(Circaetus gallicus), бухал(Bubo bubo), ивичест(Elаphe quatorlineata quatorlineata) и леопардов смок (Zamenis situla), котешка змия(Telescopus fallax), змия червейница(Typhlops vermicularis) и др. са включени в “Червена книга на Република България” (т. II, 1985 г.).

Спорт

През резерватът преминава река Струма. Тази част от реката е съставена от бързей с трудност 1-2 по шестобалната система. Гледката към резервата от нивото на реката е несравнима. Рафтинг в тази част е подходящ за деца, начинаещи и напреднали, които искат да се насладят на заобикалящата природа.

рафтинг-деца

 

Резерват „Тисата“
Tagged on:         

Вашият коментар