Рафтинг клуб Рефлип набира нови членове. Уменията, които ще усвойте е да гребете правилно, използвай цялото тяло, да управлявате надуваеми лодки в спокойни и бързи води, да сте част от екип, да участвате в спускания в бързотечащи реки и много още.  Всичко това правим за удоволствие, за да предизвикваме сами себе си и да се наслаждаваме от постигнатите резултати заедно с приятели.

РАФТИНГ-ЖЕНСКИ-ОТБОР

Как протича обучението?

1.   Започваме с редовни тренировки на язовир Панчарево вечер след работа около 6.30.
1.1.  Усвояваме правилна техника на гребане – използването на гърба, раменете, корема и краката в гребането.
1.2.  Работим върху сила, издръжливост и техника
1.3.  Организираме тренировки на сухо след тренировката във водата при изявено желание
1.4.  Усвояваме различните видове загребвания
1.6.  Усвояваме умения за различните позиции в лодката – Първи, Среден и Заден.
1.7.  Усвояваме умения за управляване на лодката от всяка позиция
1.8.  Работим в екип – синхронизираме се и се напасваме
1.9.  Тренираме специфични упражнения за различните дисциплини

2. При посещение на тренировка на река се обучаваме да:
2.1. Правим всичко с усмивка на уста, забавлявайки се
2.1. Четем реката, разпознаваме опасните и безопасните места
2.2. Управляваме лодката в бързотечаща река – спирания в обратни, излизане в основното течение, траверси и др
2.3. Плуваме и усвояваме техники за плуване
2.5. Симулираме състезанията и се подготвяме за тях
2.6. Усвояваме  техники за работа с въже

3. Теоретични лекции – Зимата, когато е студено организираме лекции на закрито. Наблягаме на всичко- от течения до възли и техники за спасяване

4. Експедиции – Организираме експедиции, тренировки и обучения на различни реки и язовири. Работим с младежи и деца в неравностойно положение. Правим почиствания на реки и водоеми

РАФТИНГ-СТАРТ

Членството в клуба е годишно, тъй като се занимаваме активно пролетта, лятото, есента и зимата с горепосочените мероприятия. Това е своеобразен продължителен курс. Усвояването на уменията изисква време и практика. Инструкторите в клуба се занимават безвъзмездно с обучението на рафтинг състезатели и любители. Клуба предоставя за ползване неопрен, яке, каска, жилетка, боти, гребло и лодка.  С цел поддръжка на екипировката, лодките и бусовете, който използваме, се събира членски внос.

Членски внос:

  •  30 лв на месец за първата година
  •  20 лв на месец за втората и всяка следваща година
  •  10 лв на месец при използване на собствена екипировка – неопрен, каска, жилетка, яке, след първата година

*При предплащане за 1 година се прави отсъпка в размер на 10%

Тренировка на Панчарево:

  • 10 лв – нечленуващи в клуба
  • 5 лв – членове на клуба
  • 5 лв – студенти, членове на клуба
  • 3 лв – ученици, членове на клуба

* Първата тренировка е пробна и безплатна

Информация за седмичните тренировки тук

Теоретичен курс:

  • Ние поемаме разходите

Тренировка на река:

  •  Ние поемаме разходите на самата река

рафтинг–в–Чехия

Права и задължения на членовете на СК Рефлип:

1. Всеки пълноправен член на СК Рефлип има право да:

– посещава, организираните от клуба обучения (теория и практика);
– ползва клубната екипировка по време на спортно-състезателната и тренировъчно-подготвителната дейност;
– се възползва от МПС на клуба както по време на горе описаните дейности, така и за лични цели на свои разноски, когато обстоятелствата го позволяват;
– участва в спускания със тренировъчна и туристическа  цел, провеждани от СК Рефлип, когато обстоятелствата го позволяват;
– участва в организираните от СК Рефлип лагери и експедиции на свои разноски;
– получава информация и право на участие в състезания както на територията на страната така и извън нея;

2. Всеки пълноправен член на СК Рефлип се задължава да:

– заплаща редовно и навременно обявения от СК Рефлип ежемесечен членски внос;
–  полага необходимите грижи към поверената му клубна екипировка;
–  обявява навременно за предизвикани или установени повреди по спортната екипировка или техническите съоръжения, собственост на СК Рефлип;
– поема разходите по повреди или загуби на клубна екипировка или МПС, в случай когато те са следствие от употреба за лични цели;
– спазва установените предварително правила за безопасност в бързо течащи води;
– спазва общо приетите правила за участие и поведение на състезания и други спортни прояви в областта на рафтинга
рафтинг-клуб1 рафтинг-клуб2

Правила и ред за извършване на дейности в
СПОРТЕН КЛУБ „РЕФЛИП”

1. Дейността на сдружение Спортен клуб „Рефлип”, наричан по-долу за краткост сдружението, е насочена към постигането на следните цели:

1.1. Основните цели на сдружението са организиране и провеждане на състезания, сформиране на отбори и клубове, обезпечаване на подготовката им и участието им в национални представителни международни състезания и развитието на рафтинга, каякинга и водните спортове сред младежи, учащи, включително деца в социални заведения и представители на малцинствени групи.

1.2. популяризиране на рафтинга, каякинга и водните спортове, издаване и разпространяване на информация, оказване помощ в областта на учебно-тренировъчния процес, подбор и подготовка на съдии, укрепване и развитие на международните връзки, тясно сътрудничество с Международни федерации, клубове и организации.

1.3. опазване на околната среда и водните басейни в страната и издаване и разпространяване на информация за мерките за защита.

2. Основни правила в дейността на сдружението

2.1. Дейността ни е насочена към максимално широк кръг от хора без ограничение на пол, възраст, вероизповедание, етническа принадлежност.

2.2. Тя се осъществява от:
– Управителния съвет;
– Общото събрание;
– всички членове на сдружението;
– доброволни сътрудници.

2.3. Сдружението работи съвместно с други български или чуждестранни физически и юридически лица, когато съществува взаимен интерес.

2.4 . Предоставя се свободен достъп до информация за дейността на сдружението и резултатите от нея. За целта се отговаря на въпроси и се разпраща информация по обикновената или електронната поща.

3. Дейности и правила за тяхното извършване
3.1. Участие в състезания, организиране и провеждане на обучения по рафтинг, каякинг и други водни спортове;

3.2. Сформиране на отбори и клубове, както и обезпечаване на подготовката и участието им в национални представителни и международни състезания;

3.3. Развитието на рафтинга, каякинга и водните спортове сред младежи, учащи, деца в социални заведения и представители на малцинствени групи. Тази дейност ще се извършва безплатно.

3.4. Популяризиране на рафтинга, каякинга и водните спортове в България, издаване и разпространяване на информация;

3.5. Оказване помощ в областта на учебно-тренировъчния процес;

3.6. Подбор и подготовка на съдии по рафтинг;

3.7. Укрепване и развитие на международните връзки;

3.8. Тясно сътрудничество с Международни федерации, клубове и организации.

4. Имущество и ред за набиране и изразходване на средствата за извършване на дейността

4.1 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, други права, регламентирани от закона.
4.2 Сдружението формира и увеличава имуществото си, с оглед на осъществяване на целите си чрез:
4.2.1 Членски внос, встъпителни вноски;
4.2.2. Получаване на държавни субсидии за осъществяване на дейността. В тези случаи сдружението задължително представя отчет пред съответния държавен орган за начина на изразходване на средствата и постигнатите резултати;
4.2.3.Получаване на дарения, субсидии и помощи от физически и юридически лица, участие в международни състезания, които финансират подобни организации. При разходването на средствата ще се спазват всички изисквания и условия, поставени от финансиращите лица, както и законите за счетоводното отчитане на средствата;
4.2.4. Приходи от рекламна дейност;
4.2.5. Приходи от собствени имоти и други имущества;
4.2.6. Стартови такси, свързани с организирането и провеждането на спортни прояви във връзка със задачите и целите съгласно този Устав;
4.2.7. Доброволен труд и други разрешени от закона дейности, свързани с предмета на дейност на сдружението;
4.2.8. Предоставяне на спортни услуги;
4.2.9. Всякакви други, разрешени от Закона и свързани с предмета на основна дейност и идеалните цели на сдружението;
4.2.10. Спонсорство;
4.2.11. Договори за съвместна дейност;
4.2.12. Приходите по предходните алинеи се изразходват единствено за осъществяването на предмета на дейност на сдружението и за постигане на идеалните й цели.

4.3. Приходи от допълнителна стопанска дейност:
а) издаване на информационни материали;
б) участие в национални и международни състезания;
г) консултантска дейност;
д) отдаване под наем на имущество на Сдружението;
е) рекламна дейност;
ж) организиране на състезания.

4.4. Сдружението разходва имуществото си единствено за осъществяване на дейността, насочена за постигане на целите, определени в Устава.

4.5. Ако годишните приходи на сдружението надхвърлят годишните му разходи, излишъкът ще бъде инвестиран в разширяване на общественополезната дейност на сдружението. Този излишък не може да бъде разпределян между учредители, членове на сдружението, на Управителния съвет или служители, нито може да се използува за облагодетелствуване на частни лица или свързани организации.

4.6. Сдружението не може да бъде съдружник в дружества с неограничена отговорност.

4.7. Сдружението може да разходва имущество безвъзмездно. Подборът на облагодетелствуваните лица и начинът на тяхното подпомагане от сдружението се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението при обявен ред за извършване на избора.

4.6. За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

4.7. Безвъзмездното финансиране се извършва под формата на:
· участие в състезания, организирани от сдружението, без да се заплаща такса за това;
· предоставяне на достъп до тренировъчната база на сдружението;
· поемане на разноски за участие в състезания у нас и в чужбина;
· предоставяне на информационни материали.

4.8 Разпореждането с имуществото на сдружението ще става с решение на Управителния съвет.
Заключителни разпоредби
Настоящите правила са утвърдени от Управителния съвет на Сдружение “Спортен клуб Рефлип” на
15.05.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: Борислав Пауновски

Вашият коментар